新聞標題【民報】【台語世界/錄音】真情實意
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】真情實意

 2022-03-31 11:50
kap人鬥陣著誠懇熱情、坦白慷慨,mài目頭koân、看koân無看低,m̄-nā會當自然kap各層優勢ê人鬥陣,mā注意著同理周邊較弱勢ê朋友,成做一个溫暖koh受歡迎ê人。示意圖/Pixabay
kap人鬥陣著誠懇熱情、坦白慷慨,mài目頭koân、看koân無看低,m̄-nā會當自然kap各層優勢ê人鬥陣,mā注意著同理周邊較弱勢ê朋友,成做一个溫暖koh受歡迎ê人。示意圖/Pixabay

疫情ê關係,這2冬來大家攏自然儘量減少見面聚集,隨然猶有電話聯絡kap視訊,M̄-koh猶原感覺koh欠幾若味真實,藉著頂半年來預防注射ê普及佮防疫措施齊全,疫情轉和kap餐飲業ê逐步開放,自我管理ê民眾漸漸放鬆心情開始出外活動,本來bih-chhih bih-chhih ê街路kap店頭一个時陣mā開始鬧熱起來。

舊年11月中接著南部教授ê朋友講伊欲轉來北部,Koh已經tī信義區義大利ê餐廳《DA ANTONIO By 隨意鳥地方》訂位,約我做伙食飯開講,難得朋友對南部來sio-chhōe,koh按怎無閒mā應該著chhōe工課縫kap伊見面食飯lim咖啡。將近一冬無做伙,講bē完ê叮叮噹噹,分享隨人生活上ê點點滴滴,互相鼓勵彼此關心,配合著餐廳誠súi ê裝thāⁿ kap氣氛,實在感覺真歡喜mā足燒烙。

用完餐服務生m̄-nā送咖啡飲料,煞koh送來生日雞卵糕,這位好兄弟實在足貼心,猶會記得幾日後就是我的生日,原本想講今仔日是kap四常相約食飯仝款,啥知影伊煞恬恬仔出這招,hō͘我一時陣m̄-chai著講啥,目墘澹澹kan-ta共伊ê手牽leh直直說多謝,心內是充滿歡喜kap感動!

回想這一生,平素佮人鬥陣單純誠懇、熱情實在,敢若感覺拄著ê攏是好人,所接接ê攏無歹人,若論真愛我算看到底tn̄g著幾个對我bái甚至有傷害我ê,勉強欲算5支指頭仔應該áu無3支,其實依我素來就bē kap人相爭計較ê個性,若拄著惡意ê批評甚至攻擊,通常是無beh去辯駁採取沉默冷處理,因為事久見人心,若了解誤會就自然會無去,無必要氣身惱命去chìⁿ甲 ām-kún-kin 腫歪歪,這就是我定定leh講ê,若拄著意見看法無仝ê時,上好就是提出「 善意ê批評、誠懇ê建議」 。

所以我深知凡事低調免搶beh gia̍h-thâu,免chìⁿ 免搶,kap人鬥陣著誠懇熱情、坦白慷慨,mài目頭koân、看koân無看低,m̄-nā會當自然kap各層優勢ê人鬥陣,mā注意著同理周邊較弱勢ê朋友,成做一个溫暖koh受歡迎ê人。

台灣字(白話字)版

Chin-chêng Si̍t-ì

E̍k-chêng ê koan-hē , chit 2 tang lâi tāi-ke lóng chū-jiân kiám-chió kìⁿ-bīn chū-chi̍p. Sui-jiân iau-ū tiān-ōe kap sī-sìn¸ m̄-koh iû-goân kám-kak koh khiàm kúi nā bī chin-si̍t.

Chià-tio̍h téng-pòaⁿ-nî lâi ī-hông-siā chù-siā ê phó͘-kip kap hông-e̍k chhò͘-si ê chiâu-chn̂g, e̍k-chêng tńg-hô kap chhan-ím-gia̍p tio̍k-pō͘ khai-hòng , chū-gó͘ koán-lí ê bîn-chiòng chiām-chiām pang-sang sim-chêng khai-sí chhut-gōa oa̍h-tang. Pún-lâi bih-chhih bih-chhih ê ke-lō͘ kap tiàm-thâu 1 ê sî-chūn mā khai-sí nāu-jia̍t--khì-lâi.

Kū-nî 11 goe̍h tiong¸ chiap-tio̍h Lâm-pō͘ ê kàu-siū pêng-iú kóng i beh tńg-lâi Pak-pō. Koh í-keng tī Sìn-gī-khu ê Ì-tāi-lī chhan-thiaⁿ “DA ANTONIO By 隨意鳥地方” tēng-ūi ¸iok góa chò-hóe chia̍h-pn̄g khai-káng. Lân-tit pêng-iú ùi lâm-pō͘ lâi sio-chhōe, koh àn-chóaⁿ bô-êng mā eng-kai tio̍h chhōe khang-khòe-phāng kap i kìⁿ-bīn chia̍h-pn̄g lim-ka-pi. Chiong-kīn 1 tang bô chò-hóe¸ kóng-bē-oân ê tin-tin-tang-tang. Hun-hióng sûi-lâng seng-oa̍h-chiūⁿ ê tiám-tiám-tih-tih. Hō͘-siōng kó͘-lē pí-chhú koan-sim. Phòe-ha̍p tio̍h chhan-thiaⁿ chiâⁿ súi ê chng-thāⁿ kap khì-hun¸ si̍t-chāi kám-kak chin hoaⁿ-hí mā chiok sio-lō.

Iōng oân chhan¸ ho̍k-bū-seng m̄-nā sàng lâi ka-pi ím-liāu¸ koh sàng lâi siⁿ-ji̍t ke-nn̄g-ko! Chit-ūi hó-hiaⁿ-tī si̍t-chāi chiok tah-sim¸ iau ē kì-ti̍t kúi-ji̍t āu tio̍h sī góa ê siⁿ-ji̍t! Goân-pún siūⁿ kóng kin-á-ji̍t sī kap sù-siông sio-iok chia̍h-pn̄g kāng-khoán, siáng chai i sòa tiām-tiām-á chhut chit chiau¸ hō͘ góa chi̍t sî-chūn m̄-chai tio̍h kóng siáⁿ? Ba̍k-kîⁿ tâm-tâm kan-ta kā i ê chiú khan-leh ti̍t-ti̍t soeh to-siā. Sim-lāi sī chhiong-móa hoaⁿ-hí kap kám-tōng.

Hôe-sióng che it-seng, pêng-sò͘ iau-kiû ka-kī kap lâng tàu-tīn tan-sûn sêng-khún¸ jia̍t-chêng si̍t-chāi. Ká-ná kám-kak tú-tio̍h--ê lóng-sī hó-lâng, Só͘ chih-chiap ê lóng bô pháiⁿ-lâng! Nā lūn-chin ài góa sǹg khòaⁿ tàu-té tn̄g-kòe kúi-ê tùi góa bái sīm-chì ū siong-hāi góa--ê¸ bián-kióng beh sǹg 5 ki chńg-thâu-á eng-kai áu bô 3 ki. Kî-si̍t góa sò͘-lâi tio̍h bē kah lâng sio-chiⁿ kè-kàu ê kò-sèng. Nā tú-tio̍h ok-ì ê phoe-phêng sīm-chì

kong-kek¸ thong-siông sī bô beh khì piān-po̍k chhái-chhú tîm-be̍k léng-chhú-lí. In-ūi sū-kiú kiàn-jîn-sim. Nā liáu-kái gō͘-hōe chiū chū-jiân tio̍h ē bô--khì¸ bô-pit-iàu khì-sin-nó͘-miā khì chìⁿ kah ām-kún-kin chéng-oaiⁿ-oaiⁿ. Che tio̍h-sī góa tiāⁿ-tiāⁿ leh kóng—ê: nā tú-tio̍h ì-kiàn khòaⁿ-hoat bô-kâng ê sî , siong-hó tio̍h sī the̍h-chhut “siān-ì ê phoe-phêng, sêng-khún ê kiàn-gī”.

Só͘-í góa chhim-chai hoân-sū kē-tiau báin chhiúⁿ gia̍h-thâu¸ bián chìⁿ bián chhiúⁿ¸ kap lâng tàu-tīn sêng-khún jia̍t-chêng, thán-pe̍k khóng-khài, mài ba̍k-thâu koân, khòaⁿ koân bô khòaⁿ kē! M̄-nā ē-tàng chū-jiân kap kok hong-bīn iu-sè ê lâng tàu-tīn, mā chù-ì tio̍h tông-lí sin-piⁿ jio̍k-sè ê pêng-iú. Chiâⁿ-chòe 1 ê un-loán koh siū hoaⁿ-gêng ê lâng.

讀hōo你聽:


文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

相關新聞列表
生活食堂