新聞標題【民報】【台語世界/錄音】意外ê旅途〜霧台鄉阿禮部落
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】意外ê旅途〜霧台鄉阿禮部落

 2022-04-21 14:00
霧台鄉阿禮部落百年頭目家2021年櫻花開。示意圖/擷自阿禮部落自然人文生態景觀臉書
霧台鄉阿禮部落百年頭目家2021年櫻花開。示意圖/擷自阿禮部落自然人文生態景觀臉書

2020年2月初10,kap阮厝ê管家,安排去屏東縣霧台鄉chhit-thô。聽講hia有一欉足特別ê櫻花,hông(hō͘-lâng)號做櫻花王,beh入去hip相愛繳10箍ê買路錢(清潔費)。早時9點15分對厝出發,車對路竹、阿蓮、田寮,chiūⁿ國道3號lo̍h南,lo̍h高速公路轉台24線,沿路攏真好駛。車經過隘(ài)寮溪橋,開始進入山區,沿路彎彎斡斡一直到霧台攏是山路。雖罔m̄是假日,m̄-koh遊客mā bē少,因為chia無停車場,車攏停tī路邊。

10點45分到霧台上鬧熱的所在,順路邊ê砛仔(gîm-á),一層一層行去頂面參觀原住民ê文物kap建築。有一擔擔仔位teh賣臘人便當,經過詢問chiah知影是咱teh講ê竹管仔飯。Tī頂面hip幾張仔相片,阮行lo̍h砛仔(gîm-á)食晝,今仔日無人teh賣飯kah麵,kan-na一擔teh賣ian-chhiân、雞肉捲(kián)kah烏豬肉ê食店。Tī店內湊抵巧(chhàu-tú-khá)tú-tio̍h三多教會ê牧師,另外一桌是三ê小港高松教會ê會友,其中一ê是我過去tī海埔教會teh教白話字ê學生。Tō因為按呢chiah有這段意外ê旅途,陳長老kap長老娘我無熟似,透過我ê學生紹介,in講beh去霧台鄉阿禮部落。阮夫婦二人做伙坐陳長老ê車,去海拔比霧台koh khah koân ê深山林內阿禮部落頭目ê家。

車經過彎彎斡斡khi-khi-kho̍k-kho̍k ê山路,來到海拔1200公尺ê阿禮部落,阿禮村是路ê盡磅,koh落去tio̍h是萬丈深坑。來到頭目的家是beh參觀一欉真特別ê頭目櫻花,Bû-ta-ôa花連一蕊攏無開,原本lia̍h做是櫻花枯焦死--去ah,詳細看花莓(m̂)有puh--出-來,真怪奇這欉櫻花chit-ê時陣竟然猶未現身。雖罔頭目櫻花猶未開,m̄-koh chit-chōa意外ê旅途有真濟收成。阿禮部落海拔1200公尺khiā tī霧台山頂,chia是魯凱族上古早,上koân mā是上遠ê部落。八八風災以後因為路況無好,族人攏遷徙ah,這馬ê阿禮部落已經人去厝空,m̄-koh有一隻狗hông(hō͘-lâng)縛tī-chia,表示族人猶會tńg--來in ê故鄉種作。

阿禮部落真少人知影,若m̄是意外tú-tio̍h陳長老,我無機會來chit-ê kah外界隔絕ê神祕所在,tī霧台到阿禮ê路chiūⁿ,kan-na阮一台四輪--ê。今仔日m̄是假日m̄-koh猶teh歇寒,有一寡少年人騎o͘-tó͘-bái來chia探險,kan-na阮五人是chē歲人。Chia有一欉將近100公尺koân ê共生樹,是ò-giô、烏心石木、榕仔樹、山蘇做伙寄生ê大欉樹仔,chia有魯凱族低低ê石板厝,有無抹紅毛塗,壁攏是紅磚ê平厝仔,有傳說中魯凱族ê神祕少女,有百步蛇ê傳說。Tī chia停跤大約一點鐘,阮tio̍h起程徙跤tńg--去霧台看hit欉櫻花王,果然真濟人teh hip相留念,相機chhia̍k chhia̍k chhia̍k,hip hō͘過癮,原本今仔日ê主角是霧台ê櫻花王,煞意外變成配角,頭目ê家,無櫻花ê樹叢,ò-giô、烏心石木、榕仔樹、山蘇做伙寄生ê共生樹,煞chiâⁿ做意外ê主角。阿禮村再會lah,m̄知這世人kám閣會來kap你約會。

台灣字(白話字)版

Ì-gōa ê lú-tô͘~Bū-tâi-hiong A-le pō͘-lo̍k

2020 nî 2 goe̍h chhe 10, kap goán chhù ê koán-ke an-pâi khì Pîn-tong-koān Bū-tâi-hiong chhit-thô. Thiaⁿ kóng hia ū chi̍t-châng chiok te̍k-pia̍t ê eng-hoe, hông (hō͘-lâng) hō-chò eng-hoe-ông, beh ji̍p-khì hip-siòng ài kiáu 10 kho͘ ê bé-lō͘-chîⁿ (chheng-kiat-hùi). Chá-sî 9 tiám 15 hun tùi chhù chhut-hoat. Chhia tùi Lō͘-tek, A-lian, Chhân-liâu, chiūⁿ kok-tō 3 hō lo̍h-lâm. Lo̍h ko-sok kong-lō͘ choán Tâi 24 sòaⁿ, iân-lō͘ lóng chin hó sái. Chhia keng-kòe Ài-liâu-khe-kiô, khai-sí chìn-ji̍p soaⁿ-khu. Iân-lō͘ oan-oan oat-oat it-ti̍t kàu Bū-tâi lóng-sī soaⁿ-lō͘. Sui-bóng m̄-sī kà-ji̍t, m̄-koh iû-kheh mā bē-chió. In-ūi chia bô thêng-chhia-tiûⁿ, chhia lóng thêng tī lō͘-piⁿ.

10 tiám 45 hun kàu Bū-tâi siōng nāu-jia̍t ê só͘-chāi. Sūn lō͘-piⁿ ê gîm-á, chi̍t-chàn chi̍t-chàn kiâⁿ khì téng-bīn chham-koan. Goân-chū-bîn ê bûn-bu̍t kap kiàn-tio̍k. Ū chi̍t-tàⁿ tàⁿ-á-ūi teh bē la̍h-jîn piān-tong, keng-kòe sûn-mn̄g chiah chai-iáⁿ sī lán teh kóng ê tek-kóng-á pn̄g. Tī téng-bīn hip kúi-tiuⁿ-á siòng-phìⁿ, goán kiâⁿ lo̍h gîm-á chiah-tàu. Kin-á-ji̍t bô lâng teh bē pn̄g kap mī, kan-na chi̍t-tàⁿ teh bē ian-chhiân, ke-bah-kián kap o͘-ti-bah ê chia̍h-tiàm. Tī tiàm-lāi chhàu-tú-khám tú-tio̍h Sam-to Kàu-hōe ê bo̍k-su. Lēng-gōa chi̍t-toh sī saⁿ-ê Sió-káng Ko-chhêng Kàu-hōe ê hōe-iú. Kî-tiong chi̍t-ê sī góa kòe-khì tī Hái-po͘ Kàu-hōe teh kà Pe̍h-ōe-jī ê ha̍k-seng. Tō in-ūi án-ne chiah ū chit-tōaⁿ ì-gōa ê lú-tô͘! Tân tiúⁿ-ló kah tiúⁿ-ló-niû góa bô se̍k-sāi. Thàu-kòe góa ê ha̍k-seng siāu-kài, in kóng beh khì Bū-tâi-hiong A-lé Pō͘-lo̍k. Goán hu-hū nn̄g-lâng chò-hóe chē Tân tiúⁿ-ló ê chhia, khì hái-poa̍t pí Bū-tâi koh khah koân ê chhim-soaⁿ nâ-lāi A-lé Pō͘-lo̍k thâu-ba̍k ê ke.

Chhia keng-kòe oan-oan oat-oat khi-khi kho̍k-kho̍k ê soaⁿ-lō͘. Lâi kàu hái-poa̍t 1200 kong-chhioh ê A-lé Pō͘-lo̍k. A-lé-chhoan sī lō͘ ê chīn-pōng, koh lo̍h--khì tio̍h-sī bān-tn̄g chhim-kheⁿ. Lâi kàu thâu-ba̍k ê ke sī beh chham-koan chi̍t-châng chin te̍k-pia̍t ê thâu-ba̍k eng-hoe. Bû-ta-ôa hoe liân chi̍t-lúi lóng bô khui! Goân-pún lia̍h-chò sī eng-hoe ko͘-ta sí--khì ah! Siông-sè khòaⁿ hoe-m̂ ū puh--chhut-lâi. Chin koài-kî chit-châng eng-hoe chit-ê sî-chūn kèng-jiân iáu-bōe hiàn-sin. Sui-bóng thâu-ba̍k eng-hoe iáu-bōe khui, m̄-koh chit-chōa ì-gōa ê lú-tô͘ ū chin-chē siu-sêng. A-lé Pō͘-lo̍k hái-poa̍t 1200 kong-chhioh khiā tī Bū-tâi soaⁿ-téng. Chia sī Ló͘-khái-cho̍k siōng kó͘-chá, siōng koân mā-sī siōng hn̄g ê pō͘-lo̍k. Pat-pat hong-chai í-āu in-ūi lō͘-hóng bô hó, cho̍k-jîn lóng chhian-sóa ah. Chit-má ê A-lé Pō͘-lo̍k í-keng lâng khì chhù khang. M̄-koh ū chi̍t-chiah káu hông (hō͘-lâng) pa̍k tī-chia, piáu-sī cho̍k-jîn iáu ē tńg-lâi in ê kò͘-hiong chèng-choh.

A-lé Pō͘-lo̍k chin-chió lâng chai-iáⁿ. Nā m̄-sī ì-gōa tú-tio̍h Tân tiúⁿ-ló, góa bô ki-hōe lâi chit-ê kap gōa-kài keh-choa̍t ê sîn-pì só͘-chāi. Tī Bū-tâi kàu A-lé ê lō͘-chiūⁿ, kan-na goán chi̍t-tâi sì-lián--ê. Kin-á-ji̍t m̄-sī kà-ji̍t m̄-koh iáu teh hioh-kôaⁿ, ū chi̍t-kóa siàu-liân-lâng khiâ o͘-tó͘-bái lâi chia thàm-hiám. Kan-na goán 5 lâng sī chē-hòe-lâng. Chia ū chi̍t-châng chiong-kīn 100 kong-chhioh koân ê kiōng-seng-chhiū: sī ò-giô, o͘-sim-chio̍h-bo̍k, chhêng-á-chhiū, soaⁿ-so͘ chò-hóe kià-seⁿ ê tōa-châng-chhiū-á. Chia ū Ló͘-khái-cho̍k kē-kē ê chio̍h-pán-chhù, ū bô boah âng-mn̂g-thô͘, piah lóng-sī âng-chng ê pêⁿ-chhù-á; ū thoân-soeh tiong Ló͘-khái-cho̍k ê sîn-pì siàu-lú, ū pah-pō͘-chôa ê thoân-soeh. Tī-chia thêng-kha tāi-iok chi̍t-tiám-cheng. Goán tio̍h khí-têng sóa-kha tńg-khì Bū-tâi khòaⁿ hit châng eng-hoe-ông. Kó-jiân chin-chē-lâng teh hip-siòng liû-liām. Siòng-ki chhia̍k, chhia̍k, chhia̍k, hip hō͘ kòe-giàn. Goân-pún kin-á-ji̍t ê chū-kak sī Bū-tâi ê eng-hoe-ông, soah ì-gōa piàn-sêng phòe-kak! Thâu-ba̍k ê ke, bô eng-hoe ê chhiū-châng, ò-giô, o͘-sim-chio̍h-bo̍k, chhêng-á-chhiū, soaⁿ-so͘ chò-hóe kià-seⁿ ê kiōng-seng-chhiū, soah chiâⁿ-chò ì-gōa ê chū-kak.

A-lé-chhoan chài-hōe lah, m̄-chai chit-sì-lâng kám koh ē lâi kah lí iok-hōe.

讀hōo你聽:


文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

相關新聞列表
生活食堂